Regulamin

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Klientów Serwisu oraz Usługodawcy, a także zasady świadczenia usług przez Serwis internetowy www.rentnrule.com.
 
II. DEFINICJE
 1. Administrator Serwisu/Usługodawca – RENT’N’RULE ul. Dzieci Warszawy 11b/23, 02-495 Warszawa, NIP: 733-132-78-62, REGON: 147140112 oraz osoby przez nią upoważnione do administrowania i zarządzania Serwisem.
 2. Serwis – internetowy serwis wypożyczania oraz kupowania kreacji oraz innych akcesoriów znajdujących się na stronie www.rentnrule.com, prowadzony przez Administratora Serwisu, w ramach którego oferowane są Klientom Towary.
 3. Klient/Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która spełnia warunki Regulaminu, dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto, korzystająca z zamieszczonych ofert wynajmu i/lub innych usług świadczonych przez Serwis. Klient w rozumieniu niniejszego regulaminu to również Gość - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która spełnia warunki Regulaminu korzystająca z zamieszczonych ofert wynajmu i/lub innych usług świadczonych przez Serwis, która nie dokonała rejestracji i nie założyła konta a w procesie sesji zakupowej podaje dane (w tym: dane osobowe, adres zamieszkania, adres dostawy) wymagane przez formularz do zamówienia bez rejestracji.
 4. Konto - zapis informatyczny prowadzony dla Klienta przez Serwis, potwierdzający status bycia Klientem, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Dostęp do Konta umożliwia Klientom identyfikację w Serwisie i dokonywanie transakcji zakupu i/lub wynajmu Towarów.
 5. Login – unikalna nazwa Klienta Serwisu - adres mailowy, podana przez Klienta Serwisu w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przez Klienta podczas każdego logowaniu do Serwisu.
 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracji (podanie danych osobowych Klienta) oraz akceptacja przez Klienta Regulaminu korzystania z Serwisu.
 7. Koszyk - narzędzie informatyczne dostępne w ramach Serwisu, przy wykorzystaniu którego Klienci mogą dokonywać rezerwacji wybranych Produktów w celu ich zakupu lub najmu. Przy jego wykorzystaniu dochodzi do złożenia Zamówienia przez Klienta.
 8. Produkt/Towar – rzecz, która jest oferowana Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, może być przedmiotem wynajmu lub/i sprzedaży w Serwisie zgodnie z Regulaminem.
 9. Sesja Zakupowa – proces trwający od momentu rezerwacji pierwszego Towaru w Koszyku, w czasie którego Klient powinien dokonać wyboru Towarów, zalogować się na swoje Konto i dokonać płatności za zarezerwowane Towary. 
 10. Oznakowanie Przedmiotu Najmu – numer, przypisany każdemu przedmiotowi najmu i/lub sprzedaży.
 11. Cennik – wykaz cen Usług i Produktów, znajdujący się w Serwisie;
 12. Świadczenie Usługi - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie przedmiotu umowy (Produktu/Towaru) za pomocą firmy kurierskiej lub w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 13. Usługi – usługi opisane szczegółowo w niniejszym Regulaminie, oferowane i świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu
 14. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora Serwisu.
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 
 III. WARUNKI UCZESTNICTWA KLIENTA W SERWISIE
 1. Klientami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które są zdolne do zawierania wiążących umów w świetle obowiązującego prawa, mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Serwis jest zaakceptowanie warunków Regulaminu.
 2. Osoby i podmioty wymienione w ustępie 1 powinny zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu.
 3. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przesyłanie przez Serwis na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji handlowych (Newsletter). Klient w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W przypadku rezygnacji Klient niniejszym  akceptuje, iż będzie się zapoznawał samodzielnie z informacjami handlowymi poprzez stronę www.rentnrule.com.
 
IV. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Podstawowe usługi Serwisu są świadczone w zakresie:
  - wynajmu czasowego sukienek i innych akcesoriów;
  - sprzedaży nowych i używanych sukienek oraz innych akcesoriów;
 2. Zakres świadczonych usług może ulec zmianie. 
 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Klient ma obowiązek i zobowiązuje się do:
  - przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu oraz warunków świadczenia usług przez Serwis;
  - używania Produktu, będącego przedmiotem najmu w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz w sposób odpowiadający przeznaczeniu i właściwościom Produktu, stanowiącego przedmiot najmu;
  - ochrony Produktu, będącego przedmiotem najmu, a w szczególności ochroną Produktu przed utratą, uszkodzeniem lub jakąkolwiek zmianą.
 2. Serwis ma prawo do:
  - okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacja serwisu;
  - wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz powiadomień o nowych Towarach i Usługach oraz informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 3. Serwis zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z Usług.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości o nowych towarach, usługach i ofertach a także działalności Serwisu (Newsletter) na adres mailowy Klienta wskazany w procesie rejestracji.
 5. Wskazane w umowie wezwania, deklaracje i oświadczenia między stronami umowy dokonywane są za pomocą poczty elektronicznej, chyba że  niniejszy Regulamin stanowi inaczej, przy czym strony przyjmują, iż dla wywołania skutków przewidzianych w umowie są one skuteczne od dnia akceptacji niniejszego Regulaminu oraz z chwilą wprowadzenia do systemu informatycznego Strony, w taki sposób aby mogła się ona zapoznać ze złożonym przez druga Stronę oświadczeniem lub inną informacją. Serwis może zażądać od Klienta Serwisu złożenia jakiegokolwiek oświadczenia kierowanego do Usługodawcy w formie pisemnej lub innej przewidzianej przez powszechnie obowiązujące prawo. Wówczas termin do ustosunkowania się Serwisu do takiego oświadczenia biegnie od daty doręczenia Serwisowi oświadczenia w formie pisemnej. 
 6. W wypadku gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zawarcie umowy na podstawie Regulaminu wiązać się będzie z uiszczeniem podatku od czynności cywilnoprawnych, Klient zobowiązany jest dokonać stosownych zgłoszeń i uiszczenia podatku w stosownej wysokości.
 
VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI RENT’N’RULE
 1. Klient nie może skutecznie ubiegać się o zrealizowanie zamówienia przez Serwis ani nie będzie przysługiwało mu roszczenie z tytułu poniesionej przez niego szkody, jeśli Serwis popełni błąd w prezentacji Towaru, jego opisie lub cenie, jeżeli: jednoznacznie będzie wynikało, że Serwis popełnił błąd w prezentacji warunków sprzedaży albo Klient mógł zakładać, że Serwis nie dokonałby sprzedaży tak opisanego Towaru za daną cenę, w szczególności poprzez porównanie do cen innych podobnych towarów oferowanych przez Serwis.
 2. Serwis zastrzega, że zdjęcia Towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 
VII. OPŁATY
 1. Usługi świadczone są przez Serwis na rzecz Klienta według aktualnego cennika dostępnego w Serwisie, a wszystkie wpłaty powinny być dokonywane na wskazane przez Usługodawcę Serwisu konto bankowe lub za pośrednictwem systemu PayU.
 2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU określone są poniżej.
 
VIII. WARUNKI NAJMU I DOSTAWY TOWARU
 1. W celu dokonania wynajmu Towarów Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie Serwisu każdorazowo przed skorzystaniem z usług Serwisu.
 2. Warunkiem niezbędnym do wynajęcia Towaru jest wypełnienie formularza zamówienia oraz dokonanie opłaty. Wypełniając formularz należy podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, numer kontaktowy, ulicę i numer mieszkania, miasto, kod pocztowy, a w wypadku podmiotów innych niż osoba fizyczna dodatkowo nazwę firmy oraz NIP. Z momentem skutecznego dokonania zapłaty zostaje zawarta umowa najmu.
 3. Klient wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że: dane podane w formularzu są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 4. Proponowany okres najmu określa ilość dni (dzień dostawy i dzień zwrotu) oraz cenę za najem z wyszczególnioną kwotą zwrotnej kaucji. Minimalny okres najmu wynosi 5 dni, przy czym dzień oznacza dzień kalendarzowy i jest liczony od dnia w którym Klient otrzymał opłacony Towar z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej. Towar dostarczany jest do Klienta pierwszego dnia najmu. Okres najmu, od którego liczony jest pierwszy dzień najmu, Klient zaznacza w odpowiednim oknie kalendarza przy dokonywaniu zamówienia.
 5. Zamówienia są realizowane pod warunkiem wpływu na konto bankowe Serwisu zapłaty za Towar.
 6. W procesie sesji zakupowej po dokonaniu rezerwacji i płatności za Towar, podany przez Klienta adres do wysyłki Towaru nie może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
 7. Po dokonaniu płatności za Towar Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z danymi niezbędnymi do dokonana zapłaty za najem rzeczy, adresem dostawy oraz danymi do wystawianego dowodu wynajmu.
 8. W skład Ceny wynajmu Towaru, którą Klient przelewa na wskazane przez Usługodawcę Serwisu konto bankowe wchodzi:
  - cena za wypożyczenie,
  - wartość zwrotnej kaucji,
  - cena transportu.
 9. Wysokość kaucji jest każdorazowo ustalana z góry przez Usługodawcę. Kaucja zwracana jest Klientowi w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia skutecznego zwrotu produktu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 10. Cena Towaru podana w opisie oferty obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa oraz koszty transportu i dostawy Towarów.
 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty i niedziele rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone. 
 12. Zamówienie złożone i opłacone do godziny 10:00 realizowane jest następnego dnia roboczego jeśli złożone zostało w dzień roboczy od poniedziałku do piątku włącznie. Zamówienie złożone w piątek realizowane jest w pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie i niedzieli.
 13. Za realizację zamówienia rozumie się gotowość do dostarczenia przez firmę kurierską  zamówionego towaru w dniu odpowiadającym pierwszemu dniowi najmu. Nieodebranie przez Klienta zamówionego towaru z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta w pierwszym dniu najmu zgodnie ze złożonym zamówieniem nie ma wpływu na bieg okresu najmu. W takim wypadku okres najmu liczony jest od pierwszego dnia najmu zgodnie z zamówieniem Klienta.
 14. Niemożliwe jest dostarczenie Towaru w weekendy, święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy, mając na uwagę powyższe Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany okresu najmu oraz terminu dostawy Towaru, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta.
 15. Serwis zobowiązuje się wydać Klientowi Towar w stanie przydatnym do umówionego użytku.
 16. W ostatnim dniu najmu, Klient zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie nie pogorszonym, umożliwiającym dalsze jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 17. W przypadku gdy zwracany Towar jest w stanie pogorszonym czy też nieumożliwiającym jego dalsze użycie, Usługodawca ma prawo pomniejszyć kwotę zwrotnej kaucji o stosowne wydatki związane z niezbędną naprawą, czy też w ogóle nie zwrócić kaucji na rachunek bankowy Klienta.
 18. Towar jest zwracany osobiście lub za pomocą firmy kurierskiej wskazanej przez Serwis. Towar zwracany jest w ostatnim dniu najmu poprzez zamówienie Kuriera i nadanie przesyłki z Towarem na adres zwrotny podany przez Serwis w ostatnim dniu najmu.
 19. Spóźnienie ze zwrotem Towaru skutkuje naliczeniem przez Serwis kwoty najmu za kolejny okres równy okresowi spóźnienia. W takim wypadku Usługodawca ma prawo pomniejszyć kwotę kaucji zwracanej na rachunek bankowy Klienta o stosowne wydatki związane z opóźnieniem ze zwrotem Towaru.
 20. Zwrot Towaru z innym oznakowaniem/numerem identyfikacyjnym lub zniszczenie oryginalnego oznakowania/numeru identyfikacyjnego powoduje powstanie roszczenia w stosunku do Klienta w kwocie odpowiadającej wartości zakupu Towaru przez Serwis. 
 21. Zwrot Towaru w stanie nie pogorszonym w terminie określonym w zamówieniu powoduje wygaśnięcie jednorazowej umowy najmu.
 22. Koszty transportu i dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że oferta najmu lub sprzedaży danego towaru stanowi inaczej.
 23. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru z winy Firmy Kurierskiej lub z winy Klienta lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 24. W przypadku zagubienia, utracenia, kradzieży lub zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym dalszy najem Towaru zgodnie z jej przeznaczeniem, Klient zobowiązany jest do zwrotu równowartości towaru oszacowanej przez Serwis. 
 25. Serwis ma prawo domagać się od Klienta pokrycia wszelkich kosztów dotyczących: 
  - naprawy usterek/zniszczeń towaru powstałych z winy Klienta,
  - zakupu nowego Towaru, jeżeli pierwotny Towar został uszkodzony w sposób uniemożliwiający dalsze jego użytkowanie,
  - zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie zakupu tego Towaru jeżeli Towar najmu nie został zwrócony. 
 26. Jeżeli Towar najmu nie został przez Klienta zwrócony, Usługodawca na prawo nie zwracać kaucji Klientowi oraz domagać się od Klienta zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie zakupu tego Towaru.
 27. Ocena stanu Towaru oraz stopnia uszkodzenia Towaru zostaje przeprowadzona przez Serwis po zwrocie Towaru będącego przedmiotem najmu. Serwis zobowiązuje się przeprowadzić wycenę stopnia uszkodzeń przedmiotu najmu w sposób rzetelny i mający rzeczywiste odzwierciedlenie szkody.
 28. Wycena zostaje dokonana w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru, przedmiotu najmu. Serwis zobowiązuje się powiadomić Klienta o wartości powstałej szkody w terminie 7 dni od zakończenia wyceny drogą elektroniczną lub pocztową na ostatni wskazany przez Klienta adres. 
 29. Drobne nakłady związane ze zwykłym używaniem Towaru obciążają Klienta i zostaną potrącone ze zwrotnej kaucji.
 30. Klient zobowiązany jest przez czas trwania najmu używać Towaru w sposób w Regulaminie określony, a gdy Regulamin nie określa sposobu używania, w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Towaru.
 31. Bez zgody Serwisu Klient nie może czynić w Towarze zmian sprzecznych z Regulaminem lub z przeznaczeniem Towaru. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian, przeróbek lub poprawek w Produkcie będącym przedmiotem najmu, chyba, że Usługodawca wyrazi pisemną zgodę na dokonanie przez Klienta takich zmian, przeróbek lub poprawek.
 32. Domniemywa się, że rzecz była wydana Klientowi w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku.
 
IX. WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW
 1. W celu dokonania zakupu Towarów Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie serwisu www.rentnrule.com każdorazowo przed skorzystaniem z usług Serwisu.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem dokonania przez Klienta zapłaty za zakupiony Towar.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, a przed dokonaniem płatności za Towar, podany przez Klienta adres do wysyłki Towaru do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie.
 4. Po dokonaniu płatności za Towar Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Serwis wraz z adresem dostawy oraz danymi do wystawianego przez Serwis dowodu sprzedaży.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, jednakże Klienci, którzy rozpoczęli już Sesję Zakupową, dokonują zakupu na warunkach istniejących w chwili wzięcia udziału w procesie zakupu.
 6. Serwis zastrzega prawo do odmowy sprzedaży Towaru Klientowi, w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.
 7. Informacja o wysokości obowiązujących stawek rabatów, jakie Klient może uzyskać dostępna jest na stronach internetowych Serwisu.
 8. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych rabatów innym Klientom.
 9. Zamówienia są realizowane pod warunkiem wpływu na konto bankowe Serwisu zapłaty za Towar, a czas realizacji zamówienia, czyli wysłania Towaru do Klienta, wynosi maksymalnie 30 od dnia wpływu na konto bankowe Serwisu zapłaty za Towar.
 10. Koszty transportu i dostawy Towaru ponosi Klient.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie z winy Kuriera oraz spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty i niedziele rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 
 13. Domniemywa się, że rzecz była wydana Klientowi w stanie dobrym i przydatnym do umówionego użytku. 
 14. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta jeżeli Klient dopuszcza się naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 15. Wskazane w umowie wezwania, deklaracje i oświadczenia między stronami umowy dokonywane są za pomocą poczty elektronicznej, chyba że  niniejszy Regulamin stanowi inaczej, przy czym strony przyjmują, iż dla wywołania skutków przewidzianych w umowie są one skuteczne od dnia akceptacji niniejszego Regulaminu oraz z chwilą wprowadzenia do systemu informatycznego Strony, w taki sposób aby mogła się ona zapoznać ze złożonym przez druga Stronę oświadczeniem lub inną informacją. Serwis może zażądać od Klienta Serwisu złożenia jakiegokolwiek oświadczenia kierowanego do Usługodawcy w formie pisemnej lub innej przewidzianej przez powszechnie obowiązujące prawo. Wówczas termin do ustosunkowania się Serwisu do takiego oświadczenia biegnie od daty doręczenia Serwisowi oświadczenia w formie pisemnej. 
 
X. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW I PŁATNOŚCI
 1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli nabyć/wypożyczyć Towary, które zarezerwowali w Koszyku Zamówień. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione Towary są dostępne w magazynie Serwisu lub u dostawców Serwisu.  Informacje o produktach dostępnych w Serwisie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Serwisu.
 2. W przypadku niedostępności Towaru, po dokonaniu płatności przez Klienta, Serwis zwróci Klientowi poczynione opłaty w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości przez Serwis o niedostępności Towaru.
 3. Płatności w ramach Serwisu dokonywane są przez Klienta przed wysłaniem zakupionego lub najmowanego Towaru. 
 4. Serwis wystawia Klientom, którzy nabywają lub wynajmują Towary, dowód sprzedaży lub wynajmu. Dowód wysyłany jest Klientowi wraz z zakupionym lub wynajętym Towarem.
 
XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W ODNIESIENIU DO SPRZEDAZY TOWARÓW
 1. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących sprzedaży Towarów przez Serwis na adres poczty elektronicznej: contact@rentnrule.com jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje rozpatruje się w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 1 miesiąca od ujawnienia się przyczyn reklamacji bądź 2 miesięcy w wypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. 
 3. Reklamacje dotyczące widocznych uszkodzeń mechanicznych Towarów lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej Towar, protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy Towarów.
 4. Klient zobowiązany jest sprawdzić Towar w momencie jego dostawy. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi kurierskiej wygasają wskutek przyjęcia Towaru bez zastrzeżeń w obecności osoby dostarczającej Towar. Reklamacje dotyczące uszkodzeń niewidocznych w momencie dostawy Towaru należy zgłaszać w terminie 3 dni od dostawy Towaru.
 5. W przypadku uznania reklamacji Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru. Należność za zakupiony przez Klienta Towar zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od otrzymania przez Serwis podpisanego przez Klienta rachunku korygującego. W przypadku, gdy nie było konieczności wystawiania faktury korygującej, należność za zakupiony przez Klienta Towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru przez Serwis. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana płatność za Towar. Koszt odesłania Towaru przez Klienta w przypadku uwzględnienia reklamacji podlega zwrotowi przez Serwis. 
 6. Jeśli Towary posiadają gwarancję jakości producenta, wówczas uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być wyłącznie zgłaszane bezpośrednio w miejscach serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele.
 7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
  - oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, telefon),
  - przedmiot reklamacji,
  - okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. Serwis zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.
 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Serwis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NAJMU TOWARU
 1. Klient może odstąpić od umowy najmu, jeżeli wybrany i dostarczony do niego Towar okazał się dla niego nieodpowiedni oraz gdy dokonał zwrotu lub podjął kroki w celu zwrotu Towaru w ciągu 24h od momentu dostawy Towaru.
 2. Towar okazuje się nieodpowiedni dla Klienta, pomimo tego, że Klient przed zawarciem umowy najmu wyczerpał wszelką pomoc oferowaną przez Serwis w odpowiednim wyborze Towaru (zapoznał się ze szczegółowymi opisami, dostępnymi dla każdego Towaru, zapoznał się z tabelą rozmiarów dostępną dla każdego oferowanego Towaru, kontaktował się z Serwisem pod wskazanym numerem telefonu, skorzystał z porady stylistki)  wtedy gdy:
  - rozmiar nie odpowiada wymiarom Klienta,
  - towar wyraźnie źle leży na Kliencie.
 3. Dokonanie zwrotu musi nastąpić w ciągu 24h od momentu otrzymania Towaru, jeżeli jest to niemożliwe, w najbliższym możliwym terminie.
 4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o chęci odstąpienia od umowy najmu drogą mailową na adres: contact@rentnrule.com.
 5. Skuteczne odstąpienie przez Klienta od umowy najmu oznacza zwrot kwoty równej cenie wynajmu Towaru przez Serwis, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy rabatów, Klientowi zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w analogiczny sposób do tego, w jaki została dokonana płatność za Towar w ciągu 14 dni roboczych od odesłania rachunku korygującego przez Klienta. W przypadku, gdy nie było konieczności wystawiania rachunku korygującego, należność za wynajmowany przez Klienta Towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru przez Serwis. Klient ponosi koszty zwrotu Towarów oraz inne uzasadnione koszty poniesione przez Serwis w związku z dokonanym zwrotem.
 
XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU 
 1. Klient, zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru. Klient zobowiązany jest do poinformowania Serwisu o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, musi posiadać oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie. Koszty odesłania Towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy, nie podlegają zwrotowi.
 2. Serwis gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy rabatów, Klientowi zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w analogiczny sposób do tego, w jaki została dokonana płatność za Towar w ciągu 14 dni roboczych od odesłania faktury korygującej przez Klienta. W przypadku, gdy nie było konieczności wystawiania faktury korygującej, należność za zakupiony przez Klienta Towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru przez Serwis. Klient ponosi koszty zwrotu Towarów oraz inne uzasadnione koszty poniesione przez Serwis w związku z dokonanym zwrotem. 
 
XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Klient/ Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Serwisowi w procesie Rejestracji oraz w procesie wypełniania formularza Dane do przelewu.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi: 
  - nazwisko i imiona, 
  - datę urodzenia, 
  - numer i seria dowodu osobistego, 
  - numer ewidencyjny PESEL i NIP, 
  - numer rachunku bankowego/karty kredytowej, 
  - adres zamieszkania, 
  - adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 
  - adres poczty elektronicznej, 
  - numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, 
  - nazwę i adres firmy.
 4. Usługodawca może rejestrować adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.
 5. Serwis www.rentnrule.com używa plików "cookies" w celu personalizacji Usług i treści Serwisu. 
 6. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Serwisu, na co Klient akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu wyraża zgodę. 
 7. Podane przez Klientów dane osobowe Serwis gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest właściciel Serwisu. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu świadczenia usług, obsługi transakcji wynajmu i/lub sprzedaży Towarów, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Serwisu. 
 9. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 10. Klient ma prawo wniesienia w przypadkach uzasadnionych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie danych osobowych będących w posiadaniu Administratora Serwisu, w wypadku zaprzestania prowadzenia przez Administratora Serwisu działalności Serwisu, innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. 
 11. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Serwis poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Właścicielem serwisu RENT’N’RULE jest: Joanna Siwińska-Kopera, ul. Dzieci Warszawy 11b lok. 23, 02-495 Warszawa, NIP: 733-132-78-62, REGON: 147140112.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2014r.
 3. Serwis ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie.
 4. Klient ma obowiązek każdorazowo korzystając z Usług Serwisu zapoznać się z Regulaminem Serwisu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 6. Umowa o świadczenie usług wynajmu czasowego podlega prawu polskiemu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, prawo przewozowe oraz przepisy kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 
 8. Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo RENT’N’RULE), układu i kompozycji stron internetowych Serwisu (tzw. layout) oraz zdjęć, a także praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Serwisu.
 10. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
 11. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Klient akceptuje iż mogą nastąpić przerwy w funkcjonowaniu serwisu, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 12. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy stara się informować Klientów z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Przerwy w dostarczaniu usług spowodowane awarią systemu bądź koniecznością serwisu technicznego nie mogą być podstawą żadnych roszczeń wobec Serwisu ze strony Klientów.
 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK     Przeczytaj więcej